Plock ul. 3-go Maja 16, pok. 413 tel. (24)268-61-88
NIP: 774-19-09-291   Regon: 610226568   KRS: 0000184746
www.jestemplock.org   biuro@jestemplock.org

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową "JESTEM"

Some alt textSome alt textSome alt textSome alt textSome alt textSome alt text
Some alt text

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Some alt text

OŚRODEK POMOCY REWALIDACYJNEJ

Some alt text

REHABILITACJA ZAWODOWA
 

Some alt text

PROJEKTY
 


CHCĘ BYĆ JAK INNIdodano: 10 lut 2015

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem” w latach 2012 -2014 realizowało projekt pn. „Chcę być jak inni”  – wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych, który był częściowo realizowany ze środków finansowych pozyskanych z Fundacji AUCHAN.  Projekt był też dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych i Urzędu Miasta Płocka.

Obejmował on przeprowadzenie zajęć usprawniających indywidualnych z 50 dziećmi niepełnosprawnymi w wieku od 0 do 7 roku życia. Dzieci te były podopiecznymi prowadzonego przez Stowarzyszenie "Jestem" Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej (od 1998 r.). Pochodziły z miasta Płocka i subregionu płockiego tj. powiatu płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego. Dzieci posiadały orzeczenia o niepełnosprawności. Były usprawniane w zależności od potrzeb przez następujących specjalistów: psychologa, pedagoga specjalnego, logopedę, rehabilitanta, terapeutę zajęciowego. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do soboty, w godzinach 9.00-18.00, w soboty w godzinach 8.00-14.00, w salach Stowarzyszenia odpowiednio przygotowanych z wykorzystaniem zgromadzonych pomocy psychoedukacyjnych i sprzętu specjalistycznego (od 45 do 60 minut). Rodzice mogli uczestniczyć w  zajęciach lub otrzymywali informację o ich przebiegu. Specjaliści także udzielali informacji, porad i wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.

Głównym celem projektu była wczesna, kompleksowa i ciągła pomoc w stosunku do dziecka niepełnosprawnego prowadząca do zwiększenia jego samodzielności. Wczesna interwencja prowadzona systematycznie pozwala uzyskać maksymalnie harmonijny rozwój i sprawne funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego. Nie dopuszcza także do pogłębiania się deficytów i dysfunkcji.

W ciągu trzech lat trwania projektu wpłynęło łącznie 53 292,92 środków finansowych przyznanej dotacji, w tym: 

I rok   19 335,36 - zrealizowano 406 godzin terapii, w tym: 188 godzin zajęć logopedycznych, 218 godzin zajęć pedagogicznych

II rok  14 243,96 – zrealizowano 366 godzin terapii, w tym: 160 godzin zajęć logopedycznych, 206 godzin zajęć pedagogicznych

III rok 19 713,60 - zrealizowano 417 godzin terapii, w tym: 191 godzin zajęć logopedycznych, 226 godzin zajęć pedagogicznych

Zrealizowano łącznie ze środków finansowych Fundacji AUCHAN: 1189 godzin terapii, w tym 539 godzin zajęć logopedycznych i 650 godzin zajęć pedagogicznych.

Zajęcia miały na celu wspomaganie rozwoju dzieci, maksymalne ich usprawnianie w każdej zaburzonej sferze, aby w efekcie uzyskać u nich jak największą samodzielność w codziennym funkcjonowaniu. Ponadto rodzice otrzymali pomoc w adaptacji do warunków życia, wynikających z faktu wychowywania dziecka niepełnosprawnego oraz pomoc w budowaniu więzi emocjonalnej pomiędzy z dzieckiem.

ONI TEŻ POTRAFIĄ ? kampania informacyjna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych intelektualniedodano: 03 lut 2015

Realizacja w okresie od 16.07.2014r. do 31.10.2014r.

Projekt miał na celu przeprowadzenie na terenie miasta Płocka i powiatu  płockiego kampanii informacyjnej promującej możliwości wytwórcze i pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych intelektualnie (ONI). Kampania miała się przyczynić  do zwiększenia integracji ONI ze społeczeństwem a także przeciwdziałać ich izolacji społecznej. Obecnie większość dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie przebywa w specjalistycznych placówkach lub domach i szerszemu ogółowi społeczeństwa nie są znane ich możliwości i aktywność. Mogą być przez to postrzegane jako osoby bierne, pasywne, wymagające jedynie opieki.  

Kampania była realizowana poprzez następujące rodzaje działań:

  • Wydanie publikacji przedstawiającej wytwory wykonane przez ONI i pokazujące ich przy pracy w formie albumu i plakatu. 
  • Zajęcia informacyjne dla dzieci  ze szkół podstawowych na terenie stowarzyszenia. Umożliwiło to uczniom bezpośrednie poznanie placówki, bezpośredni kontakt z ONI, zobaczenie ich przy pracy i poznanie ich wytworów.
  • lekcyjne na terenie szkół powiatu płockiego i miasta Płocka.

Tematyka zajęć dotyczyła przekazania wiedzy z zakresu niepełnosprawności, możliwości i ograniczeń ONI oraz odpowiednich zachowań wobec nich.

WYRÓWNYWANIE SZANS ? praktyki zawodowe dla osób niepełnosprawnychdodano: 03 lut 2015

Realizacja w okresie od 01.07.2014r. do 30.11.2014r.

Projekt miał na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy  poprzez odbycie praktyk zawodowych w płockich firmach. Był adresowany do uczestników płockich warsztatów terapii zajęciowej, którzy od wielu lat przebywają na co dzień głównie w środowisku osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Rehabilitując się w tych placówkach nie mają możliwości bezpośredniego poznania środowiska pracy i zintegrowania się z osobami pracującymi zawodowo. Jednocześnie środowisko lokalne mało zna osoby niepełnosprawne, ich możliwości i ograniczenia. Wspólna praca umożliwiła rozmowę, wzajemne poznanie się, zintegrowanie, co w przyszłości zwiększy szansę naszych podopiecznych na uzyskanie zatrudnienia.

W ramach projektu beneficjenci otrzymali usługi osobistego asystenta, który towarzyszył im na stanowisku pracy i pomagał w kontaktach ze współpracownikami i pracodawcami. Otrzymali również wsparcie psychologa i doradcy zawodowego. Liczba beneficjentów - 14 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym.

PRACA ? praktyki zawodowe dla osób niepełnosprawnych jako pierwszy krok do pracydodano: 03 lut 2015

Realizacja w okresie od 18.08.2014r. do 31.10.2014r.

Projekt był kontynuacją działań stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu aktywizacji zawodowej. Był adresowany do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Płocku, którzy przeszli kilkuletnią rehabilitację społeczno-zawodową a jednocześnie nadal nie pozyskali zatrudnienia i pozostają w tych placówkach. W ramach projektu beneficjenci otrzymali wsparcie osobistego asystenta zawodowego, psychologa i doradcy zawodowego.

Pośrednim celem projektu była wstępna diagnoza możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku w systemie zatrudnienia wspomaganego lub  Zakładach Aktywizacji Zawodowej.

Z projektu skorzystało 12  beneficjentów.