Plock ul. 3-go Maja 16, pok. 413 tel. (24)268-61-88
NIP: 774-19-09-291   Regon: 610226568   KRS: 0000184746
www.jestemplock.org   biuro@jestemplock.org

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową "JESTEM"

Some alt textSome alt textSome alt textSome alt textSome alt textSome alt text
Some alt text

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Some alt text

OŚRODEK POMOCY REWALIDACYJNEJ

Some alt text

REHABILITACJA ZAWODOWA
 

Some alt text

PROJEKTY
 


„Będę bardziej samodzielny – terapia dzieci niepełnosprawnych”. (projekt 3 letni)
Zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Dofinansowanie: 856 480,00
Całkowita wartość: 988 986,00
Krótki opis zadania:
Niniejszy projekt obejmuje przeprowadzenie zajęć usprawniających indywidualnych z 44 dziećmi niepełnosprawnymi w wieku od 0 do 7-9 roku życia. Dzieci te są podopiecznymi prowadzonego przez Stowarzyszenie "Jestem" Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej i wymagają specjalnej terapii wspomagającej ich rozwój. Pochodzą z miasta Płocka i subregionu płockiego tj. powiatu płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego. Są to dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, które będą usprawniane w zależności od potrzeb przez następujących specjalistów: pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, rehabilitanta, terapeutę usprawniania ręki. 1/ W roku 2019/2020 zrealizowano 4488 godzin pracy z dziećmi, w tym: 1433 godziny terapii pedagogicznej (2 pedagogów specjalnych), 1440 godzin terapii logopedycznej (2 logopedów), 832 godzin zajęć z integracji sensorycznej (2 terapeutów), 416 godzin zajęć rehabilitacyjnych (1 rehabilitant), 367 godzin zajęć z zakresu terapii ręki (1 terapeuta usprawniania ręki). 2/ W roku 2020/2021 zrealizowano 4587 godzin pracy z dziećmi, w tym: 1452 godzin terapii pedagogicznej (2 pedagogów specjalnych), 1452 godzin terapii logopedycznej (2 logopedów), 858 godzin zajęć z integracji sensorycznej (3 terapeutów), 429 godzin zajęć rehabilitacyjnych (1 rehabilitant), 396 godzin zajęć z terapii ręki (2 terapeutów usprawniania ręki). 3/ W roku 2021/2022 przewidzianych jest 4587 godzin pracy z dziećmi, w tym: 1452 godziny terapii pedagogicznej (2 pedagogów specjalnych), 1452 godziny terapii logopedycznej (2 logopedów), 858 godzin zajęć z integracji sensorycznej (3 terapeutów), 429 godzin zajęć rehabilitacyjnych (1 rehabilitant), 396 godzin zajęć z zakresu terapii ręki (2 terapeutów usprawniania ręki). Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty, w godzinach 9.00-18.00, w soboty w godzinach 8.00-14.00 w salach Stowarzyszenia odpowiednio przygotowanych z wykorzystaniem zgromadzonych przez Stowarzyszenie pomocy psychoedukacyjnych i sprzętu specjalistycznego. Trwają każdorazowo 60 minut (w tym konsultacje/rozmowy z rodzicami). Rodzic może uczestniczyć w zajęciach lub otrzymywać informację o ich przebiegu. Specjaliści udzielają informacji, porad i wskazówek do pracy z dzieckiem w domu. Zajęcia mają na celu wspomaganie rozwoju dzieci, maksymalne ich usprawnianie w każdej zaburzonej sferze, aby w efekcie uzyskać u nich jak największą samodzielność w codziennym funkcjonowaniu (szczegółowe cele odnoszą się do każdego rodzaju zajęć i są zamieszczane w projektach). Szczegółowe działania podejmowane z dzieckiem są zaplanowane w Indywidualnych Planach Działania (IPD). IPD są otwarte tzn., że terapeuci w każdej chwili mogą wprowadzać zmiany stosowne do rozwoju dzieci ich postępów. Terapeuci po przeprowadzeniu zajęć sporządzają krótkie notatki, które są opatrzone bieżącą datą. Pod nimi podpisują się terapeuci i rodzice. Ten sam projekt jest dofinansowany z państwowych funduszy celowych – Gminy Miasto Płock. W roku 2019 realizowany był pod nazwą: „Moja szansa na samodzielność – terapia dzieci niepełnosprawnych wsparcie ich rodzin”. (w oparciu o umowę 3 – letnią z 2017 r.) Dofinansowanie wynosiło: 45 000,00 W roku 2020 realizowany był pod nazwą: „Będę bardziej samodzielny – terapia dzieci niepełnosprawnych wsparcie ich rodzin”. Dofinansowanie wynosiło: 50 000,00 W roku 2021 realizowany był pod nazwą: „Będę bardziej samodzielny – terapia dzieci niepełnosprawnych wsparcie ich rodzin”. Dofinansowanie wynosiło: 40 000,00 Całość dofinansowania: 135 000,00

PROJEKT PN. „BĘDĘ BARDZIEJ SAMODZIELNY” współfinansowany przez PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Test

Drugi rok realizacji projektu: Niniejszy projekt obejmuje przeprowadzenie zajęć usprawniających indywidualnych z 44 dziećmi niepełnosprawnymi w wieku od 0 do 7-9 roku życia. Dzieci te są obecnie podopiecznymi prowadzonego przez Stowarzyszenie "Jestem" Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej i wymagają kontynuacji terapii. Pochodzą z miasta Płocka i subregionu płockiego tj. powiatu płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego. Są to dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, które będą usprawniane w zależności od potrzeb przez następujących specjalistów: pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, rehabilitanta, terapeutę usprawniania ręki. W sumie w ramach projektu przewidzianych jest 4587 godzin pracy z dziećmi, w tym: 1452 godziny zajęć pedagogicznych (2 pedagogów specjalnych), 1452 godziny zajęć logopedycznych (2 logopedów), 858 godzin zajęć z integracji sensorycznej (2 terapeutów), 429 godzin zajęć rehabilitacyjnych (1 rehabilitant), 396 godzin zajęć z zakresu terapii ręki (1 pedagog). Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty, w godzinach 9.00-18.00, w soboty w godzinach 8.00-14.00 w salach Stowarzyszenia odpowiednio przygotowanych z wykorzystaniem zgromadzonych przez Stowarzyszenie pomocy psychoedukacyjnych i sprzętu specjalistycznego. Będą trwały każdorazowo 60 minut. Rodzic może uczestniczyć w tych zajęciach lub otrzymywać informację o ich przebiegu. Specjaliści będą także udzielać informacji, porad i wskazówek do pracy z dzieckiem w domu. Zajęcia będą miały na celu wspomaganie rozwoju dzieci, maksymalne ich usprawnianie w każdej zaburzonej sferze, aby w efekcie uzyskać u nich jak największą samodzielność w codziennym funkcjonowaniu. Szczegółowe działania podejmowane z dzieckiem zostaną zaplanowane w Indywidualnych Planach Działania.
Projekt „Będę bardziej samodzielny – terapia dzieci niepełnosprawnych” – 2 rok realizacji od 1 kwietnia 2020 r. od 31 marca 2021 r. Projekt współfinansowany przez PFRON.
Warunki rekrutacji: W projekcie biorą udział dzieci niepełnosprawne (44 dzieci) posiadające orzeczenia o niepełnosprawności, z miasta Płocka i powiatów: płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego. Dzieci rekrutowane są głównie z poprzedniego roku (kontynuacja).
Formy wsparcia: zajęcia pedagogiczne, zajęcia logopedyczne, zajęcia z integracji sensorycznej, zajęcia z terapii ręki, zajęcia rehabilitacyjne.
Aktualności: Zaczęliśmy z opóźnieniem z powodu wstrzymania zajęć w związku z Covid 19. Zajęcia rozpoczęliśmy na początku maja. Większość dzieci kontynuowała zajęcia z poprzedniego roku. W trakcie trwania przyjmowaliśmy nowe dzieci ( w miejsce tych, które odeszły). Bardzo trudno było nam przejść do regularnych spotkań (po 3 w miesiącu na dziecko), ze względu na ogłoszoną pandemię, strach rodziców, niepewność. Niektórzy rodzice dopiero w czerwcu/ lipcu poinformowali nas o rezygnacji z zajęć. Tak przedłużająca się decyzja wstrzymała przyjęcia nowych dzieci na terapię.
Ze względu na bezpieczeństwo naszych podopiecznych, terapeutów i innych pracowników Stowarzyszenia podjęto środki ochrony osobistej w czasie pandemii.
Rodzice są poinformowani o współfinansowaniu przez PFRON – informacje rozwieszone przy drzwiach sal terapeutycznych, na korytarzu Stowarzyszenia, na drzwiach wejściowych, w strefie rodzica.
Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:
Rok 2020 2021
Podzadania 1.1 Wybranie 44 dzieci niepełnosprawnych do projektu - maj 2020r.
1.2 Ułożenie Indywidualnego Planu Działania dla nowych dzieci w ramach przyjęć i wypełnienie Arkusza Diagnostycznego maj – czerwiec 2020r.
1.3 Przeprowadzenie zajęć pedagogicznych – od maja 2020r. do marca 2021r.
1.4 Przeprowadzenie zajęć logopedycznych – od maja 2020r. do marca 2021r.
1.5 Przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych – od maja 2020r. do marca 2021r.
1.6 Przeprowadzenie zajęć z terapii ręki – od maja 2020r. do marca 2021r.
1.7 Przeprowadzenie zajęć z integracji sensorycznej – od maja 2020r. do marca 2021r.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Od dnia 1 kwietnia 2019 r. Stowarzyszenie realizuje projekt pn. „Będę bardziej samodzielny” współfinansowany głównie przez PFRON. Stowarzyszenie podpisało w dniu 8 marca 2019 r. umowę z PFRON na okres 3 lat (tj. od 1 kwietnia 2019r. do 31 marca 2022 r.) w ramach zadań zlecanych na realizację w/w projektu dotyczącego kierunku pomocy 2: zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych, a obejmującego zadanie; 1/ prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek. PFRON dofinansował realizację projektu w terminie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. do łącznej kwoty 253 928,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem 00/100). Stowarzyszenie zobowiązało się do wniesienia wkładu własnego w realizację projektu do wysokości 46 306,00 (słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy trzysta sześć 00/100). Wkład własny stanowi: wkład finansowy ze środków Stowarzyszenia: 18 306,00 (słownie złotych: osiemnaście tysięcy trzysta sześć 00/100), wkład własny z Gminy Miasto Płock: 28 000,00 (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy 00/100). Niniejszy projekt obejmuje przeprowadzenie zajęć usprawniających indywidualnych z 44 dziećmi niepełnosprawnymi w wieku od 0 do 7/8 roku życia. Dzieci te są obecnie podopiecznymi prowadzonego przez Stowarzyszenie "Jestem" Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej i wymagają kontynuacji terapii. Pochodzą z miasta Płocka i subregionu płockiego tj. powiatu płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego. Są to dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, które będą usprawniane w zależności od potrzeb przez następujących specjalistów: pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, rehabilitanta, terapeutę usprawniania ręki. W sumie w ramach projektu przewidzianych jest 4587 godzin pracy z dziećmi, w tym: 1452 godzin zajęć pedagogicznych (2 pedagogów specjalnych), 1452 godzin zajęć logopedycznych (2 logopedów), 858 godzin zajęć z integracji sensorycznej (2 terapeutów), 429 godzin zajęć rehabilitacyjnych (1 rehabilitant), 396 godzin zajęć z zakresu terapii ręki ( 1 pedagog). Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty, w godzinach 9.00-18.00, w soboty w godzinach 8.00-14.00 w salach Stowarzyszenia odpowiednio przygotowanych z wykorzystaniem zgromadzonych przez Stowarzyszenie pomocy psychoedukacyjnych i sprzętu specjalistycznego. Będą trwały każdorazowo 60 minut. Rodzic może uczestniczyć w tych zajęciach lub otrzymywać informację o ich przebiegu. Specjaliści będą także udzielać informacji, porad i wskazówek do pracy z dzieckiem w domu. Zajęcia będą miały na celu wspomaganie rozwoju dzieci, maksymalne ich usprawnianie w każdej zaburzonej sferze, aby w efekcie uzyskać u nich jak największą samodzielność w codziennym funkcjonowaniu. Szczegółowe działania podejmowane z dzieckiem zostaną zaplanowane w Indywidualnych Planach Działania. 3 kwiecień 2019 r. Dzieci zostały wybrane spośród podopiecznych Stowarzyszenia i przydzielone do poszczególnych terapeutów. Terapeuci układają dla każdego dziecka Indywidualny Plan Działań w oparciu o arkusz diagnostyczny, stanowiący główną oś oddziaływań. Rodzice mają wgląd do teczek dzieci. Każdorazowo otrzymują po zajęciach informacje dotyczące funkcjonowania ich dzieci. W ramach projektu prowadzone są zajęcia: pedagogiczne, logopedyczne, z integracji sensorycznej, z terapii ręki, rehabilitacyjne. Każdy z terapeutów ma wszechstronne przygotowanie do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Obserwacje dzieci podczas zajęć prowadzone są na bieżąco. Indywidualny Plan Działań jest otwarty tzn. że w każdej chwili można wprowadzać do niego zmiany w zależności od postępów dziecka. Harmonogram realizacji projektu w 2019/2020 r. Projekt będzie realizowany przez 11 miesięcy w roku, 1 miesiąc jest miesiącem wolnym od zajęć (najczęściej jest to miesiąc sierpień). Podzadania 1.1 Wybranie 44 dzieci niepełnosprawnych do projektu odbywa się w miesiącu kwietniu. 1.2 Ułożenie Indywidualnego Planu Działania dla dzieci w ramach przyjęć następuje w kwietniu/ maju. Zdarza się, że w miejsce dziecka, które odchodzi z różnych przyczyn z projektu, wchodzi nowe dziecko. Wówczas IPD układany jest na bieżąco. 1.3 Przeprowadzenie zajęć pedagogicznych - odbywa się przez 11 miesięcy w roku 1.4 Przeprowadzenie zajęć logopedycznych - odbywa się przez 11 miesięcy w roku 1.5 Przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych - odbywa się przez 11 miesięcy w roku 1.6 Przeprowadzenie zajęć z terapii ręki - odbywa się przez 11 miesięcy w roku 1.7 Przeprowadzenie zajęć z integracji sensorycznej - odbywa się przez 11 miesięcy w roku

PROJEKT PN. „MOJA SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ” współfinansowany przez PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Od dnia 1 kwietnia 2017 r. Stowarzyszenie realizuje projekt pn. „Moja szansa na samodzielność” współfinansowany głównie przez PFRON. Stowarzyszenie podpisało w dniu 7 kwietnia 2017 r. umowę z PFRON na okres 2 lat w ramach zadań zlecanych na realizację w/w projektu dotyczącego kierunku pomocy 2: zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych, a obejmującego zadanie; 1/ prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
PFRON dofinansował realizację projektu w terminie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. do łącznej kwoty 245 680,00 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt 00/100). Stowarzyszenie zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego w realizację projektu do wysokości 39 300,00 (słownie złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta 00/100). Wkład własny stanowi: wkład finansowy ze środków Stowarzyszenia: 14 300,00 (słownie złotych: czternaście tysięcy trzysta 00/100), wkład własny z Gminy Miasto Płock: 25 000,00 (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100).
Niniejszy projekt obejmuje przeprowadzenie zajęć usprawniających indywidualnych z 45 dziećmi niepełnosprawnymi w wieku od 0 do 7/8 roku życia. Dzieci te są obecnie podopiecznymi prowadzonego przez Stowarzyszenie "Jestem" Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej i wymagają kontynuacji terapii. Pochodzą z miasta Płocka i subregionu płockiego tj. powiatu płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego. Są to dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, które będą usprawniane w zależności od potrzeb przez następujących specjalistów: pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, rehabilitanta, terapeutę usprawniania ręki. W sumie w ramach projektu przewidzianych jest 4367 godzin pracy z dziećmi, w tym: 1485 godzin zajęć pedagogicznych (2 pedagogów specjalnych), 1485 godzin zajęć logopedycznych (3 logopedów), 825 godzin zajęć z integracji sensorycznej (2 terapeutów), 352 godzin zajęć rehabilitacyjnych (1 rehabilitant), 220 godzin zajęć z zakresu terapii ręki ( 1 pedagog). Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty, w godzinach 9.00-18.00, w soboty w godzinach 8.00-14.00 w salach Stowarzyszenia odpowiednio przygotowanych z wykorzystaniem zgromadzonych przez Stowarzyszenie pomocy psychoedukacyjnych i sprzętu specjalistycznego. Będą trwały każdorazowo 60 minut. Rodzic może uczestniczyć w tych zajęciach lub otrzymywać informację o ich przebiegu. Specjaliści będą także udzielać informacji, porad i wskazówek do pracy z dzieckiem w domu. Zajęcia będą miały na celu wspomaganie rozwoju dzieci, maksymalne ich usprawnianie w każdej zaburzonej sferze, aby w efekcie uzyskać u nich jak największą samodzielność w codziennym funkcjonowaniu. Szczegółowe działania podejmowane z dzieckiem zostaną zaplanowane w Indywidualnych Planach Działania.
12 kwiecień 2017 r.
Dzieci zostały wybrane spośród podopiecznych Stowarzyszenia i przydzielone do poszczególnych terapeutów. Terapeuci układają dla każdego dziecka Indywidualny Plan Działań w oparciu o arkusz diagnostyczny, stanowiący główną oś oddziaływań. Rodzice mają wgląd do teczek dzieci. Każdorazowo otrzymują po zajęciach informacje dotyczące funkcjonowania ich dzieci. W ramach projektu prowadzone są zajęcia: pedagogiczne, logopedyczne, z integracji sensorycznej, z terapii ręki, rehabilitacyjne. Każdy z terapeutów ma wszechstronne przygotowanie do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Obserwacje dzieci podczas zajęć prowadzone są na bieżąco. Indywidualny Plan Działań jest otwarty tzn. że w każdej chwili można wprowadzać do niego zmiany w zależności od postępów dziecka.
24 kwiecień 2017r.
Sala do zajęć z integracji sensorycznej jest systematycznie wyposażana w pomoce do zajęć. Został zakupiony nowoczesny sprzęt ze środków finansowych pozyskanych przez Stowarzyszenie. Z zajęć integracji sensorycznej korzysta na bieżąco 25 dzieci. Dzieci korzystające z terapii integracji sensorycznej są wymieniane w zależności od poczynionych postępów i potrzeb. Łącznie na sprzęt i pomoce do w/w zajęć wydaliśmy od kwietnia 2017 r. - 20 000,00 (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy), w tym 5 399,94 ( słownie złotych: pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć 94/100) ze środków PFRON pozyskanych na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, 1 000,00 (słownie złotych: tysiąc) z Fundacji ENERGA.
30 czerwiec 2017 r.

31 sierpień 2017 r. - sprawozdanie częściowe z wykonania zadania.

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W OKRESIE OD 1 KWIETNIA 2017 r. do 31 MARCA 2018r.
Minął pierwszy rok realizacji projektu pn. „Moja szansa na samodzielność” współfinansowanego głównie przez PFRON. PFRON dofinansował realizację projektu w terminie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. do łącznej kwoty 245 680,00 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt 00/100). Stowarzyszenie wniosło wkład własny w realizację projektu do wysokości 39 300,00 (słownie złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta 00/100). Wkład własny stanowi: wkład finansowy ze środków Stowarzyszenia: 14 300,00 (słownie złotych: czternaście tysięcy trzysta 00/100), wkład własny z Gminy Miasto Płock: 25 000,00 (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100).
W dniu 26 kwietnia 2018r. Stowarzyszenie złożyło do PFRON dokumenty dot. rozliczenia końcowego projektu (w załączeniu sprawozdanie merytoryczne końcowe). W pierwszym okresie finansowania uczestniczyło 56 dzieci, w tym 11 odeszło z różnych przyczyn (ukończony wiek 8 lat, zmian miejsca zamieszkania, przejście do innej placówki, zły stan zdrowia itp.) W okresie sprawozdawczym tj. od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r. przeprowadzono łącznie 4367 godziny zajęć: 1485 godzin terapii pedagogicznej, 1485 godzin terapii logopedycznej, 825 godzin zajęć z integracji sensorycznej, 352 godzin usprawniania rehabilitacyjnego, 220 godzin zajęć z terapii ręki. Główny cel programowy projektu tj. zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych został osiągnięty u niektórych dzieci w większym zakresie, u innych w mniejszym. Usprawnianie dzieci niepełnosprawnych rozkłada się w czasie i wymaga systematyczności ze strony rodziców dzieci, zastosowania wskazówek podanych przez terapeutów, współpracy rodziców i terapeutów, pracy rodziców z dziećmi w domu, cierpliwości zarówno rodziców jak i terapeutów. Zajęcia w ośrodku prowadzone z dużym zaangażowaniem specjalistów i rodziców, na bieżąco przynoszą efekty. Efekty czasami były niewielkie, ale cieszyły. Małe kroczki to przodu to duże zwycięstwa zwłaszcza u tych najbardziej zaburzonych dzieci. Terapeuci pracujący w w/w projekcie mają duże doświadczenie w usprawnianiu małych dzieci, potrafią motywować rodziców i pokazywać najdrobniejsze sukcesy podopiecznych. Wszystkie zaplanowane zajęcia odbyły się. Terapeuci dokonali oceny funkcjonalnej swoich podopiecznych na końcu pierwszego roku realizacji projektu, w miesiącu marcu 2018 r. Wszelkie zmiany zostały zapisane w arkuszach oceny funkcjonalnej i są wyznacznikiem do dalszej terapii w nowym projekcie.
26 kwiecień 2018 r.

ONI TEŻ POTRAFIĄ kampania informacyjna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych intelektualnie

Realizacja w okresie od 16.07.2014r. do 31.10.2014r.

Projekt miał na celu przeprowadzenie na terenie miasta Płocka i powiatu  płockiego kampanii informacyjnej promującej możliwości wytwórcze i pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych intelektualnie (ONI). Kampania miała się przyczynić  do zwiększenia integracji ONI ze społeczeństwem a także przeciwdziałać ich izolacji społecznej. Obecnie większość dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie przebywa w specjalistycznych placówkach lub domach i szerszemu ogółowi społeczeństwa nie są znane ich możliwości i aktywność. Mogą być przez to postrzegane jako osoby bierne, pasywne, wymagające jedynie opieki.  

Kampania była realizowana poprzez następujące rodzaje działań:

  • Wydanie publikacji przedstawiającej wytwory wykonane przez ONI i pokazujące ich przy pracy w formie albumu i plakatu. 
  • Zajęcia informacyjne dla dzieci  ze szkół podstawowych na terenie stowarzyszenia. Umożliwiło to uczniom bezpośrednie poznanie placówki, bezpośredni kontakt z ONI, zobaczenie ich przy pracy i poznanie ich wytworów.
  • lekcyjne na terenie szkół powiatu płockiego i miasta Płocka.

Tematyka zajęć dotyczyła przekazania wiedzy z zakresu niepełnosprawności, możliwości i ograniczeń ONI oraz odpowiednich zachowań wobec nich.