Plock ul. 3-go Maja 16, pok. 413 tel. (24)268-61-88
NIP: 774-19-09-291   Regon: 610226568   KRS: 0000184746
www.jestemplock.org   biuro@jestemplock.org

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową "JESTEM"

Some alt textSome alt textSome alt textSome alt textSome alt textSome alt text
Some alt text

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Some alt text

OŚRODEK POMOCY REWALIDACYJNEJ

Some alt text

REHABILITACJA ZAWODOWA
 

Some alt text

PROJEKTY
 


PROJEKT PN. „BĘDĘ BARDZIEJ SAMODZIELNY” współfinansowany przez PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dodano: 08 gru 2017

Od dnia 1 kwietnia 2019 r. Stowarzyszenie realizuje projekt pn. „Będę bardziej samodzielny” współfinansowany głównie przez PFRON. Stowarzyszenie podpisało w dniu 8 marca 2019 r. umowę z PFRON na okres 3 lat (tj. od 1 kwietnia 2019r. do 31 marca 2022 r.) w ramach zadań zlecanych na realizację w/w projektu dotyczącego kierunku pomocy 2: zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych, a obejmującego zadanie; 1/ prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek. PFRON dofinansował realizację projektu w terminie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. do łącznej kwoty 253 928,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem 00/100). Stowarzyszenie zobowiązało się do wniesienia wkładu własnego w realizację projektu do wysokości 46 306,00 (słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy trzysta sześć 00/100). Wkład własny stanowi: wkład finansowy ze środków Stowarzyszenia: 18 306,00 (słownie złotych: osiemnaście tysięcy trzysta sześć 00/100), wkład własny z Gminy Miasto Płock: 28 000,00 (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy 00/100). Niniejszy projekt obejmuje przeprowadzenie zajęć usprawniających indywidualnych z 44 dziećmi niepełnosprawnymi w wieku od 0 do 7/8 roku życia. Dzieci te są obecnie podopiecznymi prowadzonego przez Stowarzyszenie "Jestem" Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej i wymagają kontynuacji terapii. Pochodzą z miasta Płocka i subregionu płockiego tj. powiatu płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego. Są to dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, które będą usprawniane w zależności od potrzeb przez następujących specjalistów: pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, rehabilitanta, terapeutę usprawniania ręki. W sumie w ramach projektu przewidzianych jest 4587 godzin pracy z dziećmi, w tym: 1452 godzin zajęć pedagogicznych (2 pedagogów specjalnych), 1452 godzin zajęć logopedycznych (2 logopedów), 858 godzin zajęć z integracji sensorycznej (2 terapeutów), 429 godzin zajęć rehabilitacyjnych (1 rehabilitant), 396 godzin zajęć z zakresu terapii ręki ( 1 pedagog). Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty, w godzinach 9.00-18.00, w soboty w godzinach 8.00-14.00 w salach Stowarzyszenia odpowiednio przygotowanych z wykorzystaniem zgromadzonych przez Stowarzyszenie pomocy psychoedukacyjnych i sprzętu specjalistycznego. Będą trwały każdorazowo 60 minut. Rodzic może uczestniczyć w tych zajęciach lub otrzymywać informację o ich przebiegu. Specjaliści będą także udzielać informacji, porad i wskazówek do pracy z dzieckiem w domu. Zajęcia będą miały na celu wspomaganie rozwoju dzieci, maksymalne ich usprawnianie w każdej zaburzonej sferze, aby w efekcie uzyskać u nich jak największą samodzielność w codziennym funkcjonowaniu. Szczegółowe działania podejmowane z dzieckiem zostaną zaplanowane w Indywidualnych Planach Działania. 3 kwiecień 2019 r. Dzieci zostały wybrane spośród podopiecznych Stowarzyszenia i przydzielone do poszczególnych terapeutów. Terapeuci układają dla każdego dziecka Indywidualny Plan Działań w oparciu o arkusz diagnostyczny, stanowiący główną oś oddziaływań. Rodzice mają wgląd do teczek dzieci. Każdorazowo otrzymują po zajęciach informacje dotyczące funkcjonowania ich dzieci. W ramach projektu prowadzone są zajęcia: pedagogiczne, logopedyczne, z integracji sensorycznej, z terapii ręki, rehabilitacyjne. Każdy z terapeutów ma wszechstronne przygotowanie do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Obserwacje dzieci podczas zajęć prowadzone są na bieżąco. Indywidualny Plan Działań jest otwarty tzn. że w każdej chwili można wprowadzać do niego zmiany w zależności od postępów dziecka. Harmonogram realizacji projektu w 2019/2020 r. Projekt będzie realizowany przez 11 miesięcy w roku, 1 miesiąc jest miesiącem wolnym od zajęć (najczęściej jest to miesiąc sierpień). Podzadania 1.1 Wybranie 44 dzieci niepełnosprawnych do projektu odbywa się w miesiącu kwietniu. 1.2 Ułożenie Indywidualnego Planu Działania dla dzieci w ramach przyjęć następuje w kwietniu/ maju. Zdarza się, że w miejsce dziecka, które odchodzi z różnych przyczyn z projektu, wchodzi nowe dziecko. Wówczas IPD układany jest na bieżąco. 1.3 Przeprowadzenie zajęć pedagogicznych - odbywa się przez 11 miesięcy w roku 1.4 Przeprowadzenie zajęć logopedycznych - odbywa się przez 11 miesięcy w roku 1.5 Przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych - odbywa się przez 11 miesięcy w roku 1.6 Przeprowadzenie zajęć z terapii ręki - odbywa się przez 11 miesięcy w roku 1.7 Przeprowadzenie zajęć z integracji sensorycznej - odbywa się przez 11 miesięcy w roku