Plock ul. 3-go Maja 16, pok. 413 tel. (24)268-61-88
NIP: 774-19-09-291   Regon: 610226568   KRS: 0000184746
www.jestemplock.org   biuro@jestemplock.org

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową "JESTEM"

Some alt textSome alt textSome alt textSome alt textSome alt textSome alt text
Some alt text

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Some alt text

OŚRODEK POMOCY REWALIDACYJNEJ

Some alt text

REHABILITACJA ZAWODOWA
 

Some alt text

PROJEKTY
 


PROJEKT PN. „MOJA SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ” współfinansowany przez PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dodano: 08 gru 2017

Od dnia 1 kwietnia 2017 r. Stowarzyszenie realizuje projekt pn. „Moja szansa na samodzielność” współfinansowany głównie przez PFRON. Stowarzyszenie podpisało w dniu 7 kwietnia 2017 r. umowę z PFRON na okres 2 lat w ramach zadań zlecanych na realizację w/w projektu dotyczącego kierunku pomocy 2: zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych, a obejmującego zadanie; 1/ prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
PFRON dofinansował realizację projektu w terminie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. do łącznej kwoty 245 680,00 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt 00/100). Stowarzyszenie zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego w realizację projektu do wysokości 39 300,00 (słownie złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta 00/100). Wkład własny stanowi: wkład finansowy ze środków Stowarzyszenia: 14 300,00 (słownie złotych: czternaście tysięcy trzysta 00/100), wkład własny z Gminy Miasto Płock: 25 000,00 (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100).
Niniejszy projekt obejmuje przeprowadzenie zajęć usprawniających indywidualnych z 45 dziećmi niepełnosprawnymi w wieku od 0 do 7/8 roku życia. Dzieci te są obecnie podopiecznymi prowadzonego przez Stowarzyszenie "Jestem" Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej i wymagają kontynuacji terapii. Pochodzą z miasta Płocka i subregionu płockiego tj. powiatu płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego. Są to dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, które będą usprawniane w zależności od potrzeb przez następujących specjalistów: pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, rehabilitanta, terapeutę usprawniania ręki. W sumie w ramach projektu przewidzianych jest 4367 godzin pracy z dziećmi, w tym: 1485 godzin zajęć pedagogicznych (2 pedagogów specjalnych), 1485 godzin zajęć logopedycznych (3 logopedów), 825 godzin zajęć z integracji sensorycznej (2 terapeutów), 352 godzin zajęć rehabilitacyjnych (1 rehabilitant), 220 godzin zajęć z zakresu terapii ręki ( 1 pedagog). Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty, w godzinach 9.00-18.00, w soboty w godzinach 8.00-14.00 w salach Stowarzyszenia odpowiednio przygotowanych z wykorzystaniem zgromadzonych przez Stowarzyszenie pomocy psychoedukacyjnych i sprzętu specjalistycznego. Będą trwały każdorazowo 60 minut. Rodzic może uczestniczyć w tych zajęciach lub otrzymywać informację o ich przebiegu. Specjaliści będą także udzielać informacji, porad i wskazówek do pracy z dzieckiem w domu. Zajęcia będą miały na celu wspomaganie rozwoju dzieci, maksymalne ich usprawnianie w każdej zaburzonej sferze, aby w efekcie uzyskać u nich jak największą samodzielność w codziennym funkcjonowaniu. Szczegółowe działania podejmowane z dzieckiem zostaną zaplanowane w Indywidualnych Planach Działania.
12 kwiecień 2017 r.
Dzieci zostały wybrane spośród podopiecznych Stowarzyszenia i przydzielone do poszczególnych terapeutów. Terapeuci układają dla każdego dziecka Indywidualny Plan Działań w oparciu o arkusz diagnostyczny, stanowiący główną oś oddziaływań. Rodzice mają wgląd do teczek dzieci. Każdorazowo otrzymują po zajęciach informacje dotyczące funkcjonowania ich dzieci. W ramach projektu prowadzone są zajęcia: pedagogiczne, logopedyczne, z integracji sensorycznej, z terapii ręki, rehabilitacyjne. Każdy z terapeutów ma wszechstronne przygotowanie do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Obserwacje dzieci podczas zajęć prowadzone są na bieżąco. Indywidualny Plan Działań jest otwarty tzn. że w każdej chwili można wprowadzać do niego zmiany w zależności od postępów dziecka.
24 kwiecień 2017r.
Sala do zajęć z integracji sensorycznej jest systematycznie wyposażana w pomoce do zajęć. Został zakupiony nowoczesny sprzęt ze środków finansowych pozyskanych przez Stowarzyszenie. Z zajęć integracji sensorycznej korzysta na bieżąco 25 dzieci. Dzieci korzystające z terapii integracji sensorycznej są wymieniane w zależności od poczynionych postępów i potrzeb. Łącznie na sprzęt i pomoce do w/w zajęć wydaliśmy od kwietnia 2017 r. - 20 000,00 (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy), w tym 5 399,94 ( słownie złotych: pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć 94/100) ze środków PFRON pozyskanych na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, 1 000,00 (słownie złotych: tysiąc) z Fundacji ENERGA.
30 czerwiec 2017 r.

31 sierpień 2017 r. - sprawozdanie częściowe z wykonania zadania.

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W OKRESIE OD 1 KWIETNIA 2017 r. do 31 MARCA 2018r.
Minął pierwszy rok realizacji projektu pn. „Moja szansa na samodzielność” współfinansowanego głównie przez PFRON. PFRON dofinansował realizację projektu w terminie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. do łącznej kwoty 245 680,00 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt 00/100). Stowarzyszenie wniosło wkład własny w realizację projektu do wysokości 39 300,00 (słownie złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta 00/100). Wkład własny stanowi: wkład finansowy ze środków Stowarzyszenia: 14 300,00 (słownie złotych: czternaście tysięcy trzysta 00/100), wkład własny z Gminy Miasto Płock: 25 000,00 (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100).
W dniu 26 kwietnia 2018r. Stowarzyszenie złożyło do PFRON dokumenty dot. rozliczenia końcowego projektu (w załączeniu sprawozdanie merytoryczne końcowe). W pierwszym okresie finansowania uczestniczyło 56 dzieci, w tym 11 odeszło z różnych przyczyn (ukończony wiek 8 lat, zmian miejsca zamieszkania, przejście do innej placówki, zły stan zdrowia itp.) W okresie sprawozdawczym tj. od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r. przeprowadzono łącznie 4367 godziny zajęć: 1485 godzin terapii pedagogicznej, 1485 godzin terapii logopedycznej, 825 godzin zajęć z integracji sensorycznej, 352 godzin usprawniania rehabilitacyjnego, 220 godzin zajęć z terapii ręki. Główny cel programowy projektu tj. zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych został osiągnięty u niektórych dzieci w większym zakresie, u innych w mniejszym. Usprawnianie dzieci niepełnosprawnych rozkłada się w czasie i wymaga systematyczności ze strony rodziców dzieci, zastosowania wskazówek podanych przez terapeutów, współpracy rodziców i terapeutów, pracy rodziców z dziećmi w domu, cierpliwości zarówno rodziców jak i terapeutów. Zajęcia w ośrodku prowadzone z dużym zaangażowaniem specjalistów i rodziców, na bieżąco przynoszą efekty. Efekty czasami były niewielkie, ale cieszyły. Małe kroczki to przodu to duże zwycięstwa zwłaszcza u tych najbardziej zaburzonych dzieci. Terapeuci pracujący w w/w projekcie mają duże doświadczenie w usprawnianiu małych dzieci, potrafią motywować rodziców i pokazywać najdrobniejsze sukcesy podopiecznych. Wszystkie zaplanowane zajęcia odbyły się. Terapeuci dokonali oceny funkcjonalnej swoich podopiecznych na końcu pierwszego roku realizacji projektu, w miesiącu marcu 2018 r. Wszelkie zmiany zostały zapisane w arkuszach oceny funkcjonalnej i są wyznacznikiem do dalszej terapii w nowym projekcie.
26 kwiecień 2018 r.