Plock ul. 3-go Maja 16, pok. 413 tel. (24)268-61-88
NIP: 774-19-09-291   Regon: 610226568   KRS: 0000184746
www.jestemplock.org   biuro@jestemplock.org

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową "JESTEM"

Some alt textSome alt textSome alt textSome alt textSome alt textSome alt text
Some alt text

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Some alt text

OŚRODEK POMOCY REWALIDACYJNEJ

Some alt text

REHABILITACJA ZAWODOWA
 

Some alt text

PROJEKTY
 


Statut stowarzyszenia pomocy osobom z niepołnosprawnością umysłową "Jestem" z dnia 11.04.2014r.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem” zwane dalej stowarzyszeniem działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz.873 z późn. zm.), art.20,21, Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 28, poz.146), art.23.

§ 2.

Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą „Jestem”.

§ 3.

Siedziba władz stowarzyszenia mieści się w Płocku i może być przeniesiona w jakiekolwiek inne miejsce decyzją Zarządu stowarzyszenia.

§ 4.

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Stowarzyszenie może współdziałać, a także być członkiem innych organizacji o podobnych celach.

Rozdział II

Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 6.

1.  Celem stowarzyszenia są wszechstronne działania na rzecz stworzenia warunków do pełnego rozwoju osób z upośledzeniem umysłowym oraz poprawy ich wizerunku w społeczeństwie a także wsparcie ich rodzin.

2.  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego tj.:

 • udzielanie pomocy bezpośredniej oraz poradnictwa zawodowego osobom niepełnosprawnym umysłowo
 • propagowanie konieczności tworzenia miejsc pracy wśród potencjalnych pracodawców i środowisku lokalnym
 • prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
 • organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej
 • organizowanie i prowadzenie ośrodków pomocy rewalidacyjnej
 • tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy
 • tworzenie i prowadzenie mieszkalnictwa wspomaganego/chronionego dla osób niepełnosprawnych
 • sprzedaż wyrobów wytwarzanych przez osoby niepełnosprawne
 • prowadzenie działalności związanej ze sportem np. organizowanie olimpiad sportowych osób niepełnosprawnych
 • wydawanie czasopism i informatorów poświęconych problemom wychowania, opieki i aktywności społecznej osób z upośledzeniem umysłowym
 • wydawanie materiałów edukacyjnych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych
 • organizowanie kiermaszy, targów i wystaw
 • organizowanie wypoczynku i imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych
 • prowadzenie szkoleń dla osób niepełnosprawnych
 • poradnictwo, kursy szkolenia dla rodzin osób niepełnosprawnych

3.  skreślony

4.  skreślony

5.  skreślony

6. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego tj.:

 • udzielanie pomocy bezpośredniej oraz poradnictwa zawodowego osobom niepełnosprawnym umysłowo
 • propagowanie konieczności tworzenia miejsc pracy wśród potencjalnych pracodawców i środowisku lokalnym
 • prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
 • organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej
 • organizowanie i prowadzenie ośrodków pomocy rewalidacyjnej
 • tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy
 • tworzenie i prowadzenie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób niepełnosprawnych
 • sprzedaż wyrobów wytwarzanych przez osoby niepełnosprawne
 • prowadzenie działalności związanej ze sportem np. organizowanie olimpiad sportowych osób niepełnosprawnych
 • wydawanie czasopism i informatorów poświęconych problemom wychowania, opieki i aktywności społecznej osób z upośledzeniem umysłowym
 • wydawanie materiałów edukacyjnych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych
 • organizowanie kiermaszy, targów i wystaw
 • organizowanie wypoczynku i imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych
 • prowadzenie szkoleń dla osób niepełnosprawnych, poradnictwo, kursy szkolenia dla rodzin osób niepełnosprawnych

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7.

1.  Członkiem stowarzyszenia może zostać każdy obywatel polski jak również cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania, który ukończył 18 rok życia.

2. Członkostwo w stowarzyszeniu uzyskuje osoba, która złoży pisemną deklarację członkowską.

3.  Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu.

4.  Członkowie stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych i wspierających.

§ 8.

1.  Członek zwyczajny ma prawo do:

 • czynnego i biernego wyboru władz stowarzyszenia
 • zgłaszania wniosków w sprawie działalności stowarzyszenia

2.  Członek zwyczajny ma obowiązek:

 • aktywnie uczestniczyć w działalności stowarzyszenia
 • przestrzegać statutu, regulaminów oraz uchwał władz stowarzyszenia
 • uczestniczyć w Walnym Zebraniu stowarzyszenia
 • regularnie wpłacać składki członkowskie

3.  Członkiem wspierającym stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna nie zobowiązana do płacenia składek członkowskich, ale wspierająca jego działalność w formie materialnej lub wkładu pracy.

4.  Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego, ale ma prawo zgłaszania władzom stowarzyszenia wniosków dotyczących działalności stowarzyszenia. 

5.  Utrata członkostwa następuje w razie:

 • dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu
 • skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres roku pomimo  
 • wcześniejszego pisemnego upomnienia
 • wykluczenia uchwałą Zarządu stowarzyszenia – w tym wypadku członkowi przysługuje prawo
 • odwołania się od tej decyzji do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni
 • śmierci członka

6.  Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rozdział IV

Struktura i władze stowarzyszenia

§ 9.

1.  Władzami stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

2.  Kadencja władz stowarzyszenia trwa 4 lata.

3.  Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

4.  W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie , a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

5.  Wszystkie organy statutowe Stowarzyszenia podejmują uchwały zwykłą większością głosów  w obecności co najmniej połowy członków organu z zastrzeżeniem § 10 ust. 3.
 

§ 10.

1.  Walne Zebranie jest najwyższą władzą stowarzyszenia. Zwoływane jest w trybie zwyczajnym raz w roku (w pierwszym półroczu) oraz w trybie nadzwyczajnym na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub czwartej części liczby członków stowarzyszenia.

2.  Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

 • ustalanie głównych kierunków działalności stowarzyszenia
 • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • uchwalanie zmian w statucie stowarzyszenia
 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
 • wybór oraz odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

3.  Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością  ? głosów w obecności co najmniej ? liczby członków.

4.  skreślony.

5.  Do kierowania stowarzyszeniem Walne Zebranie wybiera w tajnym głosowaniu Zarząd w liczbie od czterech do pięciu osób.

§ 11.

1.  Zarząd jest organem wykonawczym stowarzyszenia.

2.  Do kompetencji Zarządu należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia
 • zatwierdzanie sprawozdań z działalności
 • określanie zasad gospodarki finansowej i budżetu stowarzyszenia
 • zwoływanie Walnego Zebrania
 • weryfikacja poszczególnych członków i przyjmowanie nowych członków
 • przyjmowanie i zwalnianie pracowników stowarzyszenia według zasad ustalonych Kodeksem Pracy
 • powoływanie komitetów, sekcji, grup roboczych do realizacji konkretnych zadań wynikających ze statutowych celów stowarzyszenia
 • zarządzanie majątkiem i funduszami stowarzyszenia

3.  Zarząd składa się z czterech do pięciu członków stowarzyszenia.

4.  Spośród swego grona Zarząd wybiera w tajnym głosowaniu Prezesa Zarządu.

5.  Zebrania Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż dwa razy do roku.

6.  Do zakresu działań Prezesa Zarządu należy:

 • prowadzenie bieżącej działalności stowarzyszenia
 • reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz
 • opracowywanie i przedstawianie Zarządowi planów i sprawozdań rocznych oraz kadencyjnych
 • prowadzenie wszelkich innych spraw wynikających z postanowień statutu.

7.  Do składania oświadczeń woli, innych czynności prawnych oraz przyjmowania i zwalniania pracowników, reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych oraz finansowych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Stowarzyszenia lub dwóch członków Zarządu.

§ 12.

1.  Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym stowarzyszenia.

2.  Komisję Rewizyjną złożoną z trzech osób wybiera Walne Zebranie spośród członków stowarzyszenia w tajnym głosowaniu.

3.  Komisja Rewizyjna stanowi organ odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru:

 • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,  we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

4.  Członkowie Komisji Rewizyjnej winni być informowani każdorazowo o terminie zebrania Zarządu   i mogą w nim uczestniczyć z głosem doradczym.

5.  Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu.

6.  Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrze, ale przynajmniej raz w roku.

7.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności stowarzyszenia,
 • przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków wynikających z oceny działalności statutowej i finansowej stowarzyszenia
 • składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności,
 • prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu.

8.  Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów z tytułu  pełnienia funkcji lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne  wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 13.

1.  Majątek stowarzyszenia stanowią fundusze, nieruchomości i rzeczy ruchome.

2.  Majątek stowarzyszenia powstaje:

 • ze składek członkowskich
 • z darowizn, spadków i zapisów
 • ze świadczeń członków, którzy wspierają stowarzyszenie
 • z dotacji
 • z dochodów z nieruchomości i rzeczy ruchomych
 • ze zbiórek publicznych
 • z dochodów z własnej działalności gospodarczej
 • z innych wpływów

3.  Na podstawie uchwały Walnego Zebrania stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizacje celów statutowych stowarzyszenia.

4.  Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

§ 14.

1.  W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.  Inne osoby będące członkami stowarzyszenia mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

§ 15.

1.  Zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązywanie stowarzyszenia

§ 16.

1.  Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie.

2.  W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia powoływana jest Komisja Likwidacyjna.

3.  Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek stowarzyszenia.

4.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach i Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie.

Tekst jednolity Statutu przyjęty przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem” w 11 kwietnia 2014r.